Al onze mediators  zijn geregistreerd bij – en gehouden aan de regels van het NMI,  inclusief het tuchtrechtelijk toezicht ervan. Voor aanvang van de mediation wordt door alle partijen een mediationovereenkomst getekend, gebaseerd op het model van het NMI. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het verloop van de mediation, geheimhouding, verdeling van kosten en de bereidheid en vrijwilligheid, maar ook inzet van partijen om te proberen het geschil via mediation op te lossen.

Wordt er binnen de mediation een oplossing gevonden, dan wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle afspraken opgenomen welke tijdens de mediation zijn gemaakt. De overeenkomst schept rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden.  Na ondertekening van de vaststellings-overeenkomst is de mediation afgerond.

In sommige gevallen lukt het niet om binnen de mediation tot een oplossing te komen. Het is dan mogelijk om de mediation te beëindigen zonder vaststellingsovereenkomst. Wanneer door de rechter is verwezen naar mediation, zal bij voortijdige beëindiging de gerechtelijke procedure hervat worden.

NMI reglement

NMI overeenkomst