Mediation is een speciale vorm van conflictbeslechting waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van coachings-  en bemiddelingstechnieken.

Anders dan bij gewone bemiddeling doet de mediator zelf geen voorstellen voor oplossingen omdat hij of zij volstrekt  onafhankelijk (geen eigenbelang) en onpartijdig (geen voorkeur voor één van partijen) dient te zijn en blijven. Dat het uitsluitend partijen zelf zijn die voorstellen doen en die al dan niet accepteren, impliceert ook dat ze volstrekt autonoom blijven.
Ze kunnen ten allen tijde de mediation eenzijdig beëindigen voor het geval hun de gang van zaken tijdens de mediation niet bevalt of als ze  onvoldoende vertrouwen hebben  in een goede afloop ervan. Een dergelijke beëindiging heeft geen externe consequenties. Voor deelnemers  aan mediation geldt namelijk een plicht tot volstrekte vertrouwelijkheid. Van wat er tijdens de mediation besproken wordt, mogen zowel de mediator als de partijen niets aan derden bekend maken. Zodoende kan niemand, ook een rechter niet, één van de partijen een verwijt maken van het mislukken van mediation.